Strona Główna > Archiwum 2011 > Ogłoszenie o zamówieniu usługi

 
 

Ogłoszenie o zamówieniu usługi

Olecko: Usługa zarządzania w projekcie Więcej możliwości, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o wartości 871 620,00 zł - funkcja Koordynatora. Numer ogłoszenia: 58406 - 2010; data zamieszczenia: 03.03.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1)   NAZWA I ADRES: Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej , Plac Wolności 2, 19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 520 21 59, faks 87 520 21 59.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.fundacja.olecko.pl

I. 2)   RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Organizacja pozarządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)   OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)   Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa zarządzania w projekcie Więcej możliwości, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o wartości 871 620,00 zł - funkcja Koordynatora..

II.1.2)   Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3)   Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Usługa zarządzania w projekcie Więcej możliwości, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o wartości 871 620,00zł - funkcja Koordynatora. Koordynator projektu zobowiązany jest do: 1)  Świadczenia usług z zakresu zarządzania projektem w Biurze projektu, które mieści się w Olecku, Plac Wolności 2. 2)  Uzgadniania z kadrą projektu terminów realizacji poszczególnych zadań projektu. 3)  Przestrzegania harmonogramu realizacji zadań projektu. 4)  Przestrzegania terminowości sprawozdań i prawidłowości sporządzania wniosków o płatność w części merytorycznej. 5)  Przygotowywania wniosków o płatność w części merytorycznej. 6)  Sporządzania sprawozdań PEFS. 7)  Prowadzenia uzgodnień z Instytucją Wdrażającą. 8)  Przygotowywania i wprowadzania ewentualnych zmian we wniosku aplikacyjnym w trakcie trwania projektu. 9)  Udziału w posiedzeniach komisji rekrutacyjnej. 10)  Powiadamiania uczestników o wynikach rekrutacji. 11)  Prowadzenia rekrutacji uzupełniającej. 12)  Prowadzenia ewaluacji - przygotowanie i przeprowadzenie badań ankietowych oraz sporządzenie raportów ewaluacyjnych. 13)  Zbadania rezultatu 3. (liczba osób, które podejmą pracę poza rolnictwem)   w okresie 6 miesięcy od zakończenia projektu (przeprowadzenie wywiadów telefonicznych)  . 14)  Zbadania rezultatów miękkich projektu. 15)  Nadzorowania prawidłowości prowadzenia dokumentacji projektowej w oparciu o obowiązujące zapisy, zgodnie z POKL i archiwizacji. 16)  Prawidłowego przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. 17)  Rozliczenia końcowego wniosku o płatność. 18)  Opisania i przekazania do archiwum dokumentacji projektu..

II.1.4)   Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5)   Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  : 79.42.10.00-1.

II.1.6)   Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7)   Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2)   CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2)   ZALICZKI

· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3)   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1)   Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegaćo wykonawcy, którzy: 1)   Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2)   Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3)   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4)   Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1i 2 ustawy PZP.

· III.3.2)   Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 a)   ukończone studia magisterskie; b)   ukończone min. 2 szkolenia/kursy z zakresu zarządzania i realizacji projektów EFS; c)   ukończone min. 1 szkolenie/kurs z zakresu prawa zamówień publicznych po 1.02.2010 r.; d)   co najmniej roczne doświadczenie pracy projektach EFS skierowanych do rolników na stanowisku zarządzającym lub administracyjnym; e)   doświadczenie w koordynowaniu co najmniej jednego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o wartości powyżej 40 000 zł; f)   znajomośćo przepisów Prawa zamówień publicznych; g)   znajomośćo zasad i procedur realizacji projektów finansowanych ze środków UE, przede wszystkim EFS; h)   umiejętnośćo obsługi Generatora Wniosków Aplikacyjnych i Generatora Wniosków Płatniczych dla PO KL; i)   umiejętnośćo sporządzania sprawozdań z realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; j)   posiadanie prawa jazdy kat. B. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie według formuły spełnia nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty zgodnie z postanowieniami SIWZ.

III.4)   INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)   W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2)   W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6)   INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4)   albo w pkt III.5) 

1)   1. oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy PZP oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - wg załącznika nr 2 i 4 do SIWZ. 2)   2. kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich; 3. kopie certyfikatów/zaświadczeń o ukończeniu szkoleń/kursów z zakresu zarządzania i realizacji projektów EFS; 4. kopie certyfikatów/zaświadczeń o ukończeniu szkoleń/kursów z zakresu prawa zamówień publicznych po 1.02.2010 r.; 5. kopie dokumentów potwierdzających co najmniej roczne doświadczenie pracy w projektach EFS skierowanych do rolników na stanowisku zarządzającym lub administracyjnym; 6. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia w koordynowaniu co najmniej jednego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o wartości powyżej 40 000 zł., np.: umowa o wykonywanie tych czynności, zaświadczenie, świadectwo pracy, zakres czynności do umowy itp.; 7. oświadczenie o znajomości przepisów Prawa zamówień publicznych; 8. oświadczenie o znajomości zasad i procedur realizacji projektów finansowanych ze środków UE, przede wszystkim EFS; 9. oświadczenie o umiejętności obsługi Generatora Wniosków Aplikacyjnych i Generatora Wniosków Płatniczych dla PO KL; 10. oświadczenie o umiejętności sporządzania sprawozdań z realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 11. ksero posiadanego prawa jazdy kat. B; 12. aktualne CV -załącznik nr 3 do SIWZ, 13. kopię dowodu osobistego, dotyczy wykonawcy, który nie prowadzi działalności gospodarczej, 14. oświadczenie o niekaralności; 15. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu. 3)   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817 z dnia 31 grudnia 2009 r.)  . 4)   Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu można przedkładać w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku oferty i oświadczeń wymagany jest dokument oryginalny. 5)   Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

III.7)   Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1)   Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2)   KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)   Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 55

2 - Wykształcenie i doświadczenie zawodowe - 45

IV.2.2)   Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3)   ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4)   INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)   Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.fundacja.olecko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Plac Wolności 2, 19-400 Olecko, pokój nr 14.

IV.4.4)   Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2010 godzina 08:30, miejsce: Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Plac Wolności 2, 19-400 Olecko, pokój nr 14.

IV.4.5)   Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  .

IV.4.16)   Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Więcej możliwości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał ludzki. Wartość projektu 871 620,00 zł. Projekt skierowany jest do rolników i domowników zamieszkałych na terenie powiatów oleckiego i gołdapskiego prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko - mazurskiego..

IV.4.17)   Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  , które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Więcej informacji w załącznikach *.doc.

 

 

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej