Strona Główna > Archiwum 2011 > Patrz - ucz się - działaj!

 
 

Patrz - ucz się - działaj!

Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych z zakresu działalności III sektora.

PATRZ - UCZ SIĘ - DZIAŁAJ

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na cykl bezpłatnych szkoleń dla członków organizacji pozarządowych z zakresu działalności III sektora.
Przedsięwzięcie nakierowane jest na rozwój potencjału organizacji pozarządowych z terenu powiatu oleckiego obejmującego gminy wiejskie: Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki oraz gminę miejsko – wiejską Olecko.

W ramach projektu oferowane są następujące bloki tematyczne:
Moduł 1
- Prowadzenie dokumentacji pozarządowej
Nawiązywanie partnerstw lokalnych i tworzenie konsorcjów

Moduł 2
- Planowanie strategiczne
Źródła finansowania organizacji pozarządowych

Moduł 3
- Komunikacja i dialog społeczny
- Badanie i rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnych

Moduł 4
- Promocja własnej działalności wśród społeczności lokalnych
- Przygotowanie wniosku o finansowanie działania

Podsumowaniem cyklu szkoleń będzie konkurs na najlepiej przygotowany projekt działania danej organizacji wraz z wnioskiem o dotację na organizację zadań publicznych zleconych przez organy samorządu terytorialnego w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie lub innych źródeł finansowania.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty winny dostarczyć, do biura Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej przy ul. Plac Wolności 2 wypełnioną ankietę - zgłoszenie, która dostępna jest na stronie internetowej - www.fundacja.olecko.pl oraz w siedzibie Fundacji.
Na podstawie tych zgłoszeń wyłonimy 40 osób, które zostaną skierowane na szkolenia. Jednocześnie zostaną utworzone „listy rezerwowe” na wypadek rezygnacji uczestników. Koszty udziału w szkoleniu, koszty dojazdu i wyżywienia zostaną poniesione przez Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej.

Karta zgłoszenia na szkolenie [*.doc]

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej