Strona Główna > Archiwum 2011 > Porozumienie partnerskie w Olecku

 
 

Porozumienie partnerskie w Olecku

11 kwietnia 2008 r. zawarto Porozumienie Partnerskie w sprawie współpracy pomiędzy: Stowarzyszeniem Kulturalnym „Przypisani Północy” z siedzibą w Olecku reprezentowanym przez Zarząd Stowarzyszenia w osobach: Maria Wanda Dzienisiewicz – Prezes Stowarzyszenia, Jerzy Weiss – Wiceprezes Stowarzyszenia, Maciej Kupczyński – Skarbnik Stowarzyszenia a Oleckim Stowarzyszeniem Aktywnych „Zamek” reprezentowanym przez Zarząd Stowarzyszenia w osobach: Jarosław Wierzbiński – Prezes Stowarzyszenia, Małgorzata Danuta Kozłowska - Wiceprezes Stowarzyszenia, Grzegorz Miszczak - Skarbnik Stowarzyszenia.

Porozumienie zawarto w celu współpracy pomiędzy Stowarzyszeniami, wspólnego aplikowania o środki zewnętrzne na realizację zawartych w porozumieniu celów.
Planuje się podejmować współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i podmiotami gospodarczymi znajdującymi się na terenie powiatu oleckiego, Polski lub podmiotami zagranicznymi. Za aplikowanie o środki zewnętrzne i koordynację prac będą odpowiedzialne osoby podpisujące niniejsze porozumienie oraz właściwi autorzy realizowanego wspólnie projektu.

Zakres współpracy będzie realizowana w ramach ich statutowych celów głównych i szczegółowych w wielu dziadzinach jak np.: kultura, nauka, wydawnictwa, edukacja, oświata i wychowanie, sport i kultura fizyczna, ekologia, ochrona środowiska, promocja, turystyka itp.

Każdy z Partnerów wspierać będzie rozwój kontaktów partnerskich pomiędzy Stowarzyszeniami.

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej