Strona Główna > Archiwum 2011 > Wywiad z Panem Andrzejem Wojczulewiczem

 
 

Wywiad z Panem Andrzejem Wojczulewiczem

Wywiad z Panem Andrzejem Wojczulewiczem - Prezesem Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej
 
 Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej kończy realizację projektów „Bądźmy aktywni" i „ Więcej wiem - więcej mogę " współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym publikujemy wywiad z Panem Andrzejem Wojczulewiczem - Prezesem Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej, a jednocześnie kierownikiem projektów, który opowiedział nam jak doszło do realizacji projektów, o celach, założeniach i osiągniętych rezultatach.
Marek Borawski: Proszę krótko scharakteryzować projekty.
Andrzej Wojczulewicz: W projektach realizowanych w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich uczestniczyli mieszkańcy wsi Markowskie, Mazury i Rogojny. W ramach oferowanego wsparcia najpierw odbyły się warsztaty prowadzone przez psychologa w formie zajęć grupowych i indywidualnych. Zakres warsztatów grupowych obejmował podniesienie poziomu motywacji oraz techniki pozytywnego myślenia. Natomiast celem warsztatów indywidualnych było zbadanie osobowości uczestników projektów z uwzględnieniem barier psychologicznych. Następnie odbyły się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doradców zawodowych. Zakres tych zajęć obejmował: autoprezentację, tworzenie profesjonalnych CV i listów motywacyjnych, telepracę, informację zawodową. W trakcie warsztatów doradca przeprowadził badania preferencji i zainteresowań zawodowych. Jako ostatnie odbyło się szkolenie z zakresu obsługi komputera, na którym uczestnicy poznali podstawy obsługi komputera oraz nauczyli się wyszukiwać aktualne oferty pracy w Internecie. M.B.: Jaki był cel projektów? Dlaczego realizowane były właśnie w tych miejscowościach?
A.W.: Z pewnością gdybyśmy realizowali je w jakichkolwiek innych wsiach, to również cieszyłyby się one takim zainteresowaniem jak w Markowskich i Mazurach. Jednak w tym przypadku z inicjatywą wyszli sami mieszkańcy tych wsi i zgłosili się o pomoc do Fundacji. Uczestnikami projektów byli ludzie, którzy chcieli zmienić coś w swoim życiu, znaleźć pracę poza rolnictwem, ale nie wiedzieli jak się do tego zabrać, jak szukać pracy, jak się zaprezentować pracodawcy. Głównym celem pro
jektów było podniesienie zdolności do zatrudnienia 20 osób zamieszkujących wsie Markowskie i Wojnasy (10 osób) oraz Mazury, Borki i Rogojny (10 osób), poprzez podniesienie ich mobilności zawodowej, podniesienie umiejętności
aktywnego poszukiwania pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę z zakresu nowych technik informacyjnych w poszukiwaniu pracy.
M.B.: Czy cele zakładane w projekcie zostały zrealizowane?
A.W.: Udział w projekcie ukończyło w sumie 20 osób uczestniczących w poszczególnych formach wsparcia dzięki czemu zakładane rezultaty osiągnięto na poziomie 100 -125 %.
Jak wynika z ankiet przeprowadzonych po zakończeniu udziału uczestników w projektach, są oni bardzo zadowoleni, gdyż nabyli nie tylko umiejętności pisania listów motywacyjnych i CV, poruszania się po rynku pracy i obsługi komputera, ale co jest bardzo istotne rozwinęli swoje cechy osobowości i podniosła się ich własna samoocena, uwierzyli we własne siły. Ponadto podniosła się ich świadomość w zakresie korzyści płynących z nabywania umiejętności zawodowych przydatnych poza rolnictwem, podniosła się ich motywacja do samokształcenia i poprawiły się ich umiejętności komunikacyjne.
Powyższe wyniki świadczą o trafności przedsięwzięcia i mogą być dobrym przykładem przy realizacji podobnych projektów.

„Tygodnik Olecki"/rok 2010/nr 2 (626)

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej