Strona Główna > Archiwum 2011 > Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia:

 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia:

 Olecko, dn. 11.03.2010 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia:
USŁUGA ZARZĄDZANIA W PROJEKCIE „WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI”, WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, PODDZIAŁANIE 8.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI O WARTOŚCI 871 620,00 ZŁ - FUNKCJA KOORDYNATORA

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej , Plac Wolności 2, 19-400 Olecko, informuje, iż w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę zarządzania w projekcie3 „Więcej możliwości” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o wartości 871 620,00 zł-  funkcja Koordynatora, wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Panią Małgorzatę Modrakowską, zam. ul. Lipowa 7, 19-420 Kowale Oleckie.
Uzasadnienie wyboru oferty.
Wpłynęła tylko jedna oferta, która spełniała wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych. Cena oferty mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację powyższego zadania.
W wyniku dokonanej oceny ofercie przyznano następującą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny:
 - cena - 55,
- wiedza i doświadczenie zawodowe – 45.
Łączna liczba punktów przyznana ofercie – 100.

 

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej