Strona Główna > Archiwum 2012 > Dostawa paliw oraz materiałów eksploatacyjnych do wózków widłowych

 
 

Dostawa paliw oraz materiałów eksploatacyjnych do wózków widłowych

Dostawa paliw oraz materiałów eksploatacyjnych do wózków widłowych

Olecko: Dostawa paliw oraz materiałów eksploatacyjnych do wózków widłowych
Numer ogłoszenia: 157770 - 2012; data zamieszczenia: 16.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Oleckie Centrum Szkolenia Kierowców Jerzy Miliszewski , Aleje Lipowe 3, 19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 520 23 36, faks 87 520 43 00.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw oraz materiałów eksploatacyjnych do wózków widłowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna detaliczna dostawa paliw oraz materiałów eksploatacyjnych do wózków widłowych pozostających w dyspozycji Zamawiającego na potrzeby szkolenia Operator wózka widłowego realizowanego w ramach projektu Nowy zawód szansą na lepsze jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający przewiduje zakupienie paliw w ilości: - olej napędowy ON - 175 litrów, - gaz LPG - 50 litrów, oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych w ilości: - olej silnikowy o parametrach 10W 40 1 litr - 2 szt., - płyn chłodniczy 1 litr - 1 szt., - płyn hamulcowy DOT-4 0,5 litra - 1 szt., - filtr olejowy - 1 szt., - filtr powietrza - 1 szt. Zamawiający zastrzega prawo do zakupu mniejszej ilość paliw w przypadku skierowania mniejszej liczby uczestników na szkolenie, wówczas przy rozliczeniu będzie brana pod uwagę faktyczna ilość zatankowanego paliwa. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 09100000-0 - paliwa, 09134100-8 - olej napędowy, 09120000-6 - paliwa gazowe, 09211100-2 - oleje silnikowe, 24961000-8 - płyny chłodnicze, 09211650-2 - płyny hamulcowe, 42913300-2 - filtry oleju, 42514310-8 - filtry powietrza. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w systemie sprzedaży bezgotówkowej, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, w okresie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy. Faktura zostanie wystawiona przez wykonawcę, po zakończeniu realizacji zamówienia. Należność za realizację zamówienia zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury. Zaoferowana cena w postępowaniu jest ceną stałą obowiązującą do końca realizacji zamówienia (max. 1 miesiąc od dnia podpisania umowy). Zapłata należności z tytułu sprzedaży paliw będących przedmiotem niniejszego postępowania będzie dokonywana przez Zamawiającego w oparciu o ilość. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie pobrane paliwa. Cena jednego litra danego paliwa, na podstawie której Zamawiający zapłaci za pobrane paliwo jest ceną brutto, jaką Wykonawca zaoferował w postępowaniu ofertowym. Stacja paliw nie może być oddalona więcej niż 3 km od siedziby Zamawiającego. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach. Procedura wydawania paliwa będzie przebiegała następująco: Zamawiający sporządzi i przedłoży Wykonawcy imienną listę osób upoważnionych do odbioru paliwa. Upoważnione osoby przez zamawiającego będą zobowiązane do pokwitowania wydanego paliwa na karcie wydania. Karta wydania powinna zwierać następujące dane: a) imię i nazwisko osoby, która paliwo pobrała; b) datę i godzinę tankowania; c) ilość faktycznie pobranego paliwa; d) podpis osoby, która paliwo pobrała..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.10.00.00-0, 09.13.41.00-8, 09.12.00.00-6, 09.21.11.00-2, 24.96.10.00-8, 09.21.16.50-2, 42.51.43.10-8, 42.91.33.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca powinien posiadać koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do oferty).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek na podstawie złożonego oświadczenia, że wykonawca posiada co najmniej jedną stację paliw położoną w odległości nie większej niż 3 km od siedziby Zamawiającego (mierząc po drodze o nawierzchni bitumicznej), czynną 6 dni w tygodniu.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do oferty).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do oferty).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: a) w przypadku rekrutacji mniejszej liczby uczestników szkolenia w stosunku do zakładanej liczby uczestników, dopuszcza się zmianę ilości paliw, a co za tym idzie wynagrodzenia wykonawcy, biorąc pod uwagę iloczyn rzeczywistej ilości zatankowanych paliw oraz ceny jednostkowej brutto paliwa. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.fundacja.olecko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Oleckie Centrum Szkolenia Kierowców Jerzy Miliszewski, ul. Aleje Lipowe 3, 19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2012 godzina 09:00, miejsce: Oleckie Centrum Szkolenia Kierowców Jerzy Miliszewski, ul. Aleje Lipowe 3, 19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Nowy zawód szansą na lepsze jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

- Ogłoszenie
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Oferta i wzór umowy
- Formularz oferta

Dostawa paliw oraz materiałów eksploatacyjnych do wózków widłowych

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej