Strona Główna > Archiwum 2012 > Zaproszenie do składania ofert 3

 
 

Zaproszenie do składania ofert 3

Projekt Dobra współpraca
Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu „Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanym przez Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza oraz Gminą Olecko - Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej zaprasza do składania ofert w ramach poniższego zapytania ofertowego.
Zapytanie ofertowe o wartości powyżej 14 000,00 euro netto dotyczące: wyboru4 członków zespołu ds. opracowania poradnika standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu oleckiego i moderatorów na seminarium upowszechniające
Ze wzglądu na wartość zamówienia powyżej 14 000,00 euro netto stosuje się Zasadą
konkurencyjności.
Wartość zamówienia ustalona zgodnie ze średnim kursem złotego w stosunku do euro, o którym mowa w art. 5 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. - Prawo zamówień publicznych.
I. ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, ul. Plac Wolności 2, 19 - 400
NIP: 8471507518, REGON: 519619953, KRS: 0000210279
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1 Wybór 4 członków zespołu ds. opracowania poradnika standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu oleckiego i moderatorów do przeprowadzenia warsztatów na seminarium upowszechniającym.
Prace 4 członków zespołu ds. opracowania poradnika standardów normatywnych planowane są w okresie od września do listopada 2012r. w wymiarze:
- wrzesień 2012r. - 1 spotkanie zespołu 8 godz./osobę i 20 godz./osobę pracy samodzielnej łącznie: 28 godz. miesięcznie na osobę,
- październik 2012r. - 2 spotkania zespołu po 8 godz./osobę = 16 godz. i 40 godz./osobę pracy samodzielnej łącznie: 56 godz.
- listopad 2012r. - 1 spotkanie zespołu 8 godz./osobę i 20 godz./osobę pracy samodzielnej łącznie: 28 godz. miesięcznie na osobę.
Ogółem praca 1 członka zespołu ds. opracowania poradnika standardów normatywnych wyniesie 112 godzin.
Dwudniowe seminarium upowszechniające planowane jest na listopad 2012r. Praca moderatorów w drugim dniu seminarium w wymiarze 4 godz. na moderatora.

Pełny dokument zapytania ofertowego w pliku

W załączeniu:
Załącznik nr 1 - Formularz cenowy oferty, Doc
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta Doc
Załącznik nr 3 - druk – CV opisujące przebieg dotychczasowego zatrudnienia Doc

Projekt Dobra współpraca

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej