Strona Główna > Archiwum 2012 > Zaproszenie do składania ofert 4

 
 

Zaproszenie do składania ofert 4

Projekt Dobra współpraca
Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu „Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanym przez Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza oraz Gminą Olecko - Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej zaprasza do składania ofert w ramach poniższego zapytania ofertowego.
Zapytanie ofertowe o wartości powyżej 14 000,00 euro netto dotyczące: wyboru eksperta ds. standaryzacji organizacji pozarządowych w zespole ds. opracowania poradnika standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu oleckiego i przeprowadzenia seminarium upowszechniającego
Ze względu na wartość zamówienia powyżej 14 000,00 euro netto stosuje się Zasadę
konkurencyjności.
Wartość zamówienia ustalona zgodnie ze średnim kursem złotego w stosunku do euro, o którym mowa w art. 5 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. - Prawo zamówień publicznych.
I. ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, ul. Plac Wolności 2, 19 - 400 Olecko
NIP: 8471507518, REGON: 519619953, KRS: 0000210279
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
l.l Wybór eksperta ds. standaryzacji organizacji pozarządowych w zespole ds. opracowania poradnika standardów normatywnych (legalizmu, etyki, dobra wspólnego, suwerenności stron, jawności, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji)dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu oleckiego i przeprowadzenie dwudniowego seminarium z zakresu opracowanych standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu oleckiego. Ekspert będzie uczestniczył w pracach zespołu ds. opracowania poradnika standardów normatywnych.
NtP 0471507518 REGON 519619963 tel./fax 007 630 21 M, Tal, 087 620 11 4B

Pełny dokument zapytania ofertowego w pliku

W załączeniu:
Załącznik nr 1 - Formularz cenowy oferty, Doc
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta Doc
Załącznik nr 3 - druk – CV opisujące przebieg dotychczasowego zatrudnienia Doc

Projekt Dobra współpraca

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej