Strona Główna > Archiwum 2012 > Zapytanie ofertowe na zamówienie 2

 
 

Zapytanie ofertowe na zamówienie 2

Projekt Dobra współpraca

Olecko, dnia 20.08.2012 r.
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia
19-400 Olecko, Olecko Kolonia 4
NIP 847-15-13-068, REGON 519640284
Tel/fax. 87 520 22 08
e-mail: spzzod@powiat.olecko.pl

UDA-POKL.05.04.02-00-D00/11-00

Zapytanie ofertowe na zamówienie,
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty
14 tys. euro netto bez podatku od towarów i usług (VAT)

Ze względu na wartość zamówienia powyżej 14 000,00 euro netto stosuje się Zasadę konkurencyjności.
Wartość zamówienia ustalona zgodnie ze średnim kursem złotego w stosunku do euro,
o którym mowa w art. 5 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. – Prawo zamówień publicznych.
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn.:
Usługi doradztwa z zakresu wdrażania standardów: legalizmu, dobra wspólnego, pomocniczości, suwerenności stron, jawności, partnerstwa, efektywności i uczciwej konkurencji czyli standardów normatywnych funkcjonowania organizacji pozarządowych w ramach projektu „Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanym przez Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza oraz Gminą Olecko.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (kod CPV):
Kod według Wspólnego Słownika Zamówień CPV 85312320-8 , w zakresie: usługi doradztwa
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie ww. usług doradczych dla organizacji pozarządowych z zakresu wdrażania standardów normatywnych w punkcie konsultacyjnym w ramach projektu „Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanym przez Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza oraz Gminą Olecko.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od września 2012 r. do listopada 2013 r.

...

Pełny dokument zapytania ofertowego w pliku

W załączeniu:
Załącznik nr 1 - druk Oferty cenowej, Doc
Załącznik nr 2 - druk Oświadczenia Oferenta Doc
Załącznik nr 3 - druk – wzór Życiorysu zawodowego Oferenta Doc

Projekt Dobra współpraca

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej