Strona Główna > Archiwum 2012 > Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa paliw oraz materiałów eksploatacyjnych do wózków widłowych

Olecko, 29.05.2012 r.
OCSK.POKL.8.1.2-1-2012    

ZAWIADOMIENIE WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY
Zamawiający – Oleckie Centrum Szkolenia Kierowców Jerzy Miliszewski, ul. Aleje Lipowe 3, 19 - 400  Olecko, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw oraz materiałów eksploatacyjnych do wózków widłowych  pozostających w dyspozycji Zamawiającego na potrzeby szkolenia „Operator wózka widłowego” realizowanego w ramach projektu „Nowy zawód szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. Wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez AUTO MYJNIA HURTOWA I DETALICZNA SPRZEDAŻ PALIW PŁYNNYCH I GAZOWYCH Adam Kozłowski, 19-400 Olecko, Aleje Lipowe 1 A.
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Oferta w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert – cena – 100%, otrzymała najwyższą ilość punktów, tym samym została uznana za ofertę najkorzystniejszą.
W postępowaniu oferty złożyli następujące Wykonawcy:

Zawiadomienie wykonawców, którzy złożyli oferty

2. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
Nie odrzucono żadnej oferty.
3. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzieleniu zamówienia:
Nie wykluczono żadnego wykonawcy z postępowania  o udzieleniu zamówień.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie określonym w art. 94 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
    
    Zamawiający skontaktuje się z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,  w celu omówienia szczegółów dotyczących podpisania umowy i realizacji zamówienia.
         Oleckie Centrum Szkolenia Kierowców Jerzy Miliszewski wyraża podziękowanie wykonawcy za udział w przetargu.

Dostawa paliw oraz materiałów eksploatacyjnych do wózków widłowych

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej