Strona Główna > Archiwum 2014 > Projekt - Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich

 
 

Projekt - Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich

Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich

Szanowni Państwo,
W okresie 25 lat rozwoju demokratycznego Państwa w Polsce coraz dynamiczniej rozwija się proces współpracy międzysektorowej w zakresie kształtowania polityk publicznych. Przez politykę publiczną rozumiemy całość długofalowych zamierzeń i towarzyszący im system rozwiązań prawnych przyjętych i realizowanych przez władzę publiczną we współpracy z obywatelami, organizacjami na rzecz społeczności zamieszkującej obszar działania jednostek samorządu terytorialnego.

Jak zatem tworzyć warunki by uczestnicy tj. sektor publiczny i społeczny, którzy działają na rzecz dobra wspólnego znajdowali porozumienie?

Z pozoru wydaje się oczywiste, że samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe- różnią się. Jeśli jednak spojrzymy na cel działania jakim jest dobro mieszkańców odczuje się, że jest on wspólny. Jak zatem postępować by zdać sobie sprawę z charakteru różnic, a przede wszystkim ich sensu?

Dostrzegając wagę problemu Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej w partnerstwie z Fundacją Cultura CiviCa z Giżycka oraz Stowarzyszeniem ADELFI z Ełku podjęły trud przygotowania projektu pod nazwą „Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich” skierowany do przedstawicieli sektora administracji publicznej (samorządowej) i sektora pozarządowego zrzeszonego w organizacjach pozarządowych. Po konsultacjach przeprowadzonych w marcu 2014 roku zainteresowanie projektem wyraziły powiaty olecki, węgorzewski, ełcki, mrągowski, giżycki, piski. Taki więc przyjęliśmy obszar projektu. Uzyskał on pozytywną ocenę MPiPS i został zakwalifikowany do dofinansowania.

Tym samym od 1 września 2014 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego zasadniczym celem jest przygotowanie przedstawicieli obu sektorów publicznego i społecznego do współpracy w ramach powiatów oraz włączenie się w sieć współpracy wojewódzkiej między innymi poprzez powołania rad działalności pożytku publicznego w 6 powiatach.

Działania projektu to:
1) Spotkania informacyjno-promocyjne - październik 2014. W każdym z 6-ciu powiatów zorganizujemy spotkanie dla ok. 30-to osobowej grupy (przedstawiciele jst, radni członkowie NGO, LGD itp.) z udziałem eksperta z zakresu współpracy jst- ngo.
2) Działania wzmocnimy publikacją ogłoszeń prasowych oraz spotem w TVP Olsztyn z wykorzystaniem materiałów z 6 powiatów (5 minut x 2 emisje).
3) Szkolenia - listopad 2014 do marzec 2015. Zorganizujemy po dwa dwudniowe szkolenia wyjazdowe prowadzone przez prawnika i ekspertów/prawników z zakresu objętego projektem dla 30-stu osób z każdego z powiatów.
4) Zorganizujemy 3-dniowy wyjazd studyjny - luty 2015 - do Kantonu Berno w Szwajcarii dotyczący poznania dobrych praktyk. 30-sto osobowa grupa najbardziej aktywnych uczestników projektu (łącznie dla 6 powiatów).
5) Działania grup roboczych na terenie każdego z powiatów - listopad 2014 - czerwiec 2015, uczestników szkoleń, które pod kierunkiem superwizora opracują dokumenty związane z tworzeniem rad konsultacyjno-doradczych, w tym RDPP dostosowane do specyfiki każdego z powiatów.
6) Opracowane dokumenty zostaną ocenione przez zespół ekspercki i umieszczone w wydanym poradniku.
7) Przygotowanie we współpracy z Radami Organizacji Pozarządowych w każdym powiecie wniosków o powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego i procedur delegowania przedstawicieli do RDPP w województwie warmińsko-mazurskim - czerwiec 2015- czerwiec 2016.
8) Konferencja regionalna w Ełku - czerwiec 2015, na temat „Rola i znaczenie dialogu obywatelskiego w kształtowaniu polityk publicznych”, bazująca na osiągnieciach projektu.

Na zgłoszenia udziału w projekcie z powiatów: oleckiego i węgorzewskiego czekamy w biurze projektu w siedzibie Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej przy Placu Wolności 2, pod numerami telefonów: 666908320, 875202159, email: biuro@fundacja.olecko.pl.

Natomiast nabór zgłoszeń z powiatów: giżyckiego i mrągowskiego prowadzi Fundacja Cultura CiviCa, a z powiatów: ełckiego i piskiego – Stowarzyszenie ADELFI.

Zapytanie ofertowe dot. prelegenta/eksperta na spotkania informacyjno promocyjne
Druk oferty prelegent

Zapytanie ofertowe dot. moderatora spotkań informacyjno promocyjnych
Druk oferty moderator

Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej