Strona Główna > Archiwum 2014 > Zaproszenie na spotkanie

 
 

Zaproszenie na spotkanie

 Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich

Szanowni Państwo,
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej w partnerstwie z Fundacją Cultura CiviCa z Giżycka oraz Stowarzyszeniem ADELFI z Ełku od 1 września 2014 r. rozpoczęła realizację projektu „Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie realizowane jest na obszarze 6 powiatów mazurskich, tj.: oleckim, węgorzewskim, ełckim, mrągowskim, giżyckim, piskim.
Projekt skierowany jest do przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych z terenu w/w powiatów mazurskich. Jego zasadniczym celem jest przygotowanie przedstawicieli sektorów: publicznego i społecznego do współpracy w ramach powiatów oraz włączenie się w sieć współpracy wojewódzkiej między innymi poprzez powołania rad działalności pożytku publicznego w 6 powiatach.
W ramach projektu zorganizowane zostaną m.in. następujące działania:
- Szkolenia - listopad 2014 do marzec 2015. Zorganizujemy po dwa dwudniowe szkolenia wyjazdowe prowadzone przez prawnika i ekspertów z zakresu objętego projektem dla 20-stu osób z każdego z powiatów.
- 3-dniowy wyjazd studyjny - luty 2015 - do Szwajcarii dotyczący poznania dobrych praktyk.
- Działania grup roboczych - uczestników szkoleń, którzy pod kierunkiem superwizora opracują dokumenty związane z tworzeniem rad konsultacyjno-doradczych, w tym RDPP dostosowane do specyfiki każdego z powiatów. Opracowane dokumenty zostaną ocenione przez zespół ekspercki i umieszczone w wydanym poradniku.
- Konferencja regionalna w Ełku - czerwiec 2015, nt. „Rola i znaczenie dialogu obywatelskiego w kształtowaniu polityk publicznych”, bazująca na osiągnieciach projektu.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjno-promocyjne, które odbędzie się 14 października 2014 r. o godz. 11.00 w Sali szkoleniowej w siedzibie Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej. Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje nt.:
• roli dialogu obywatelskiego na szczeblu lokalnym i regionalnym w kształtowaniu polityk publicznych;
• umocowań prawnych ciał konsultacyjno-doradczych, w tym rad działalności pożytku publicznego jako przykładu udziału przedstawicieli sektora NGO w tych ciałach.
Więcej informacji o projekcie mogą Państwo uzyskać w biurze projektu w siedzibie Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej przy Placu Wolności 2, pod numerami telefonów: 666908320, 875202159, e-mail: biuro@fundacja.olecko.pl oraz na stronie internetowej www.fundacja.olecko.pl.

Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej