Strona Główna > Archiwum 2014 > Zawiadomienie o wynikach postępowania

 
 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej zawiadamia o wynikach przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu sali szkoleniowej, realizowanych w ramach projektu „Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich”

W terminie do dnia 28.10.2014 r. do godz. 13.00 wpłynęły 3 oferty.

Zestawienie złożonych ofert:

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1: Przedsiębiorstwo Turystyczne „CENTRUM MAZUR” S.A., 11-500 Giżycko, ul. 3 Maja 2

Uzasadnienie wyboru: Oferta w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert (2 Oferentów wynajem Sali szkoleniowej wyceniło bezkosztowo, wobec czego nie było możliwości przyznania punktów dla żadnego z Oferentów w niniejszym kryterium, zatem zastosowano kryterium: łączna cena realizacji zamówienia – 100%), otrzymała najwyższą ilość punktów, tym samym została uznana
za ofertę najkorzystniejszą.

W związku z powyższym w najbliższych dniach nawiążemy kontakt telefoniczny z wybranym Oferentem, w celu omówienia szczegółów dotyczących podpisania umowy
i realizacji zamówienia.

Andrzej Wojczulewicz
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej