Strona Główna > Archiwum 2016 > Olecki Obywatel > Konkurs MFL

 
 

Konkurs MFL

Konkurs MFL

Zapraszamy grupy inicjatywne uczniów (min. 3 osoby) z gimnazjów z terenu powiatu oleckiego do składania wniosków w konkursie Młodzieżowego Funduszu Lokalnego na realizację inicjatyw w następującym zakresie:
1. Budowa, rozbudowa obiektów małej architektury związanych z działalnością szkoły lub wsi w powiecie oleckim.
2. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
5. Promocja i organizacja wolontariatu.
6. Edukacja, oświata i wychowanie.
7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
8. Turystyka i krajoznawstwo.
9. Ochrona przyrody, w tym zieleń w miastach i wsiach, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
10. Porządek i bezpieczeństwo publiczne.

Termin realizacji inicjatywy: od 01.05.2017r. do 30.09.2017r., na jej realizację można pozyskać do 3.000,00 zł.

Wnioski należy dostarczyć do siedziby Operatora przy ul. Wojska Polskiego 13 w Olecku (wejście od ulicy Przytorowej) w terminie do 31.03.2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu (poniżej).

Regulamin Konkursu Młodzieżowego Funduszu Lokalnego „Nasza Inicjatywa” w ramach projektu „Olecki Obywatel” 

Wniosek na realizację inicjatywy w ramach Młodzieżowego Funduszu Lokalnego NASZA INCJATYWA

Formularz indywidualnej oceny wniosku

 

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej