Strona Główna > Archiwum 2017 > Włącz się!

 
 

Włącz się!

Włącz się!

 
Od 1 października 2017 r. Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich, Domem Pomocy Społecznej "ZACISZE" w Kowalach Oleckich oraz Spółdzielnią Mieszkaniową w Olecku rozpoczęła realizację projektu „Włącz się!”. Projekt ten przygotowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działania: RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie", Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 r. do 31.12.2018 r. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 318 828,45 zł.

Celem projektu jest podniesienie stopnia włączenia 22 osób (15 kobiet i 7 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kowale Oleckie poprzez przeprowadzenie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej.
Uczestnicy przejdą kompleksową ścieżkę wsparcia aktywizacji społecznej oraz zawodowej. Działania aktywizacji społecznej obejmą m.in.: warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym,  terapeutą. Działania aktywizacji zawodowej obejmą szkolenia zawodowe:
• „Ogrodnik – florysta z obsługą kasy fiskalnej”;
• „Pracownik budowlany z obsługą agregatów tynkarskich”;
• „Opiekun osób starszych z kursem kwalifikowanej pierwszej pomocy”;
Ponadto uczestnicy będą odbędą 6-cio miesięczne staże.
Uczestnicy otrzymają: zwroty kosztów dojazdów do miejsc realizacji poszczególnych działań, barki kawowe, stypendia szkoleniowe oraz stypendia stażowe.

Rezultatami projektu będzie: podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 6 osób, uaktywnienie społeczno-zawodowe - minimum 8 osób.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w biurze projektu siedzibie Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 13, tel. 87 520 21 59 lub 698 986 157 oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44.

  

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej