Strona Główna > Archiwum 2018 > Kuźnia Włączenia

 
 

Kuźnia Włączenia

Kuźnia Włączenia


Informacja o projekcie „Kuźnia Włączenia”

Projekt „Kuźnia Włączenia” przygotowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działania: RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie", Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.
Realizowany jest w partnerstwie Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczkach.
Okres realizacji projektu: 01.09.2016r. do 31.08.2018r. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 506 438,80 zł.
Celem projektu jest podniesienie stopnia włączenia 22 osób (14K i 8M) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Wieliczki, w okresie do końca sierpnia 2018r., poprzez przeprowadzenie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej.
Uczestnicy przejdą kompleksową ścieżkę wsparcia aktywizacji społecznej oraz zawodowej przez okres minimum 12 miesięcy. Działania aktywizacji społecznej obejmą m.in.: warsztaty z psychologami, doradcami zawodowymi, coachem, terapeutami, pracownikami socjalnymi GOPS Wieliczki, wsparcie w Pogotowiu Pracy. Działania aktywizacji zawodowej obejmą: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia zawodowe: „Kucharz z elementami jęz. angielskiego”; „Opiekun osób przewlekle chorych i z zaburzeniami psychicznymi i masaż I stopnia”; „Ogrodnik – florysta z obsługą kasy fiskalnej”; „Stolarz galanterii drzewnej z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli w wózkach jezdniowych zasilanych gazem” oraz 6-cio miesięczne staże. Uczestnicy otrzymają: zwroty kosztów dojazdów do miejsc realizacji poszczególnych działań, barki kawowe, stypendia szkoleniowe oraz stypendia stażowe.

Rezultatami projektu będzie: podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 6 osób, uaktywnienie społeczno-zawodowe - minimum 13 osób.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w biurze projektu w Wieliczkach w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 16 oraz siedzibie Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej w Olecku przy ul. Plac Wolności 2, tel. 698 986 157.


Andrzej Wojczulewicz
Prezes Zarządu
Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej

Submenu

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej