Strona Główna > Archiwum 2018 > Kuźnia Włączenia > Zapytania ofertowe

 
 

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe zgodnie z procedurą rozeznania rynku.
W związku z realizacją projektu pt.: „Kuźnia Włączenia” nr RPWM.11.01.01-28-0046/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działania: RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie", Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą rozeznania rynku określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”z dnia 19.09.2016r. Rozdział 6. Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków, Podrozdział 6.5. sekcja 6.5.1.

Zapytanie ofertowe - wybór instruktora i/lub nauczyciela języka angielskiego.

Zapytanie ofertowe -  wybór instruktora ogrodnictwa-florystyki i trenera kas fiskalnych.

Zapytanie ofertowe - wybór instruktora z zakresu opieki pielęgnacyjnej, trenera pierwszej pomocy przedmedycznej i instruktora masażu  

Zapytanie ofertowe - wybór instruktora stolarstwa i instruktora obsługi wózków jezdniowych  

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej