Strona Główna > Archiwum projektów > Baza organizacji pozarządowych > Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 86 w Olecku

 
 

Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 86 w Olecku

Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 86 w Olecku
ul. Zamkowa 2 (w bud. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)
19-400 Olecko
tel. 087 523 93 38
www.poradnia.powiat.olecko.pl
KRS: 0000078728
Dyżur:
środa w godz. 13-15

Zarząd:
Elżbieta Domasik - Mrozowska - przewodnicząca:
Małgorzata Burba - wiceprzewodnicząca:
Halina Jaroc - sekretarz
Joanna Wiśniewska - skarbnik
Halina Matwiejczyk - członek

Polskie Towarzystwo Dysleksji zrzesza nauczycieli terapeutów, logopedów, psychologów i rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Polskie Towarzystwo Dysleksji prowadzi różne formy działalności na rzecz pomocy edukacyjnej i diagnostyczno – terapeutycznej. Działa na rzecz dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, a w szczególności z trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także wspiera ich rodziców i nauczycieli. Podejmuje również działania na rzecz osób dorosłych z dysleksją rozwojową.

Oddział Terenowy PTD nr 86 w Olecku został powołany dnia 16 maja 2007 roku uchwałą ZG PTD w Gdańsku.

Rola i zadania Terenowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Olecku:
- organizacja szkoleń i warsztatów z dziedziny dysleksji dla członków i osób zainteresowanych na terenie działania PP-P w Olecku (nauczyciele, osoby dorosłe),
- współpraca z innymi ośrodkami, placówkami, uczelniami,
- opracowywanie programów i prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych z rodzicami, w tym z rodzicami dzieci dyslektycznych,
- opracowanie programów i realizacja zajęć terapeutycznych dla dyslektyków w okresie feryjnym,
- informowanie o działalności Oddziału PTD w Olecku, publikacja materiałów na stronie internetowej PP-P w Olecku,
- przygotowanie i wsparcie w realizacji kolejnych edycji „ Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”,
– organizacja Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji,
– wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy uczniom o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
– opiniowanie w sprawach dotyczących nauczania i pomocy diagnostyczno-terapeutycznej osobom z ww grupy,
– walka z nadużyciami (np. pseudodysleksja), które niszczą oświatę.

Ważniejsze wydarzenia:
- 6-12 października 2008 r. – Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji
- 7 października 2008 r. – wizyta studyjna gości zagranicznych z krajów Unii Europejskiej: Słowacji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Grecji. Były to osoby związane z edukacją: nauczyciele, nauczyciele akademiccy, psychologowie pracujący w poradniach. Przedsięwzięcie to było zorganizowane przez Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach w ramach projektu Comenius. Tematyka , którą interesowali się goście to „Rola rodziców w życiu szkolnym ich dzieci”.
- 8 października 2008 r. Dzień Otwarty Poradnictwa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

W szkołach i przedszkolach oddział olecki PTD prowadzi szereg ustawicznych działań:
– powołano Rzeczników ds. dziecka z dysleksją;
– pedagogizacja rodziców – ulotkowanie;
– spotkania z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Jestem rodzicem dziecka z dysleksją…”;
– akcja „Czytamy Razem”;
– konkursy plastyczne i ortograficzne.

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej