Strona Główna > Archiwum projektów > Baza organizacji pozarządowych > Stowarzyszenie „MOTYLE” przy Domu Dziecka w Olecku

 
 

Stowarzyszenie „MOTYLE” przy Domu Dziecka w Olecku

Stowarzyszenie „MOTYLE” przy Domu Dziecka w Olecku
19-400 Olecko ul. Gołdapska 18A
tel. 0 87 520 21 40
KRS 000029835

Zarząd:
Joanna Domalewska – prezes
Justyna Wirkowska – wiceprezes
Krzysztof Krajewski – wiceprezes
Beata Wiśniewska – skarbnik
Dorota Sołtysiak – sekretarz

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 6 marca 2008r. Prowadzi działalność w sferze zadań publicznych na rzecz dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Celami stowarzyszenia są:
• Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i rodzinom
• Prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną,
• Udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych
• Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka, interweniowanie w przypadkach naruszeń praw dziecka zapisanych w dokumentach ratyfikowanych przez państwo polskie
• Edukacja społeczno-prawna
• Prowadzenie działalności przeciwdziałającej powstawaniu bezrobocia wśród młodych ludzi
• Kształtowanie osobowości młodych ludzi.
• Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej
• Inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych
• Rozwijanie międzynarodowej współpracy młodzieży
• Działania na rzecz zapobiegania marginalizacji wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
• Umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli,
• Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych,
• Rozpoznawanie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi
• Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży
• Rozwijanie idei wolontariatu.
• Działania wspierające wobec usamodzielniających się wychowanków Domu Dziecka.
• Organizowanie przedsięwzięć proekologicznych.
• Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym.
• Organizacja i udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach z zakresu problematyki patologii społecznej.
• Pozyskiwanie środków finansowych i realizacja projektów związanych z podnoszeniem standardów opieki i wychowania.
• Promowanie osiągnięć wychowanków domów dziecka.

Nigdy, nigdy, nigdy, ale to przenigdy się nie poddawaj.
 
 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej