Strona Główna > Archiwum projektów > Baza organizacji pozarządowych > Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”

 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”
Plac Wolności 2
19-400 Olecko
Tel. 87 610 11 83
e-mail: lgd@liderwego.pl
www.liderwego.pl
KRS: 0000251950

Zarząd:
Jarosław Franczuk - Prezes Zarządu
Celina Górska - Wiceprezes Zarządu
Janusz Hendzel - Skarbnik
Krzysztof Locman - Sekretarz
Paweł Wilk - Członek Zarządu
Anna Podciborska - Członek Zarządu
Małgorzata Jasińska - Członek Zarządu

Lokalna Grupa Działania „LIDER w EGO” jest stowarzyszeniem osób fizycznych działających na terenie powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego. Stowarzyszenie liczy 42 członków najbardziej aktywnych i zaangażowanych osób - liderów lokalnych z Subregionu EGO. Są to osoby rekomendowane przez partnerów społeczno-gospodarczych oraz publicznych.

Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez:
1) organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
c) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: - opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, - opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, - tworzenie stron internetowych, - przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
2) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją ZSROW,
3) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,
4) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach SPO.

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej