Strona Główna > Archiwum projektów > Baza organizacji pozarządowych > Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin

 
 

Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin

Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin " Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana”
Plac Wolności 2 19-400 Olecko
tel. 087 520 11 47
e-mail: biuro@ego.mazury.pl www.ego.mazury.pl
KRS: 0000199443

Zarząd:
Tomasz Andrukiewicz – przewodniczący
Stanisław Ramotowski – wiceprzewodniczący
Jarosław Podziewski – sekretarz
Krzysztof Piłat – skarbnik
Ewa Jurkowska Kawałko – członek
Marek Miros – członek
Wacław Olszewski - członek
Władysław Miluski – członek

“Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana” zarejestrowane zostało 10 marca 2004 r. Jest dobrowolnym i samorządnym związkiem powiatów, miast i gmin z obszaru Ełk–Gołdap–Olecko.

Główne cele stowarzyszenia:
wspieranie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz rozwoju jego członków, integracja i wspieranie środowisk lokalnych; wspieranie gospodarczego i kulturowego rozwoju jego członków; promowanie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości; wzmocnienie promocji subregionu Ełk–Gołdap–Olecko jako atrakcyjnego turystycznie w województwie, kraju i za granicą; wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i technologii energooszczędnych;
wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji, kultury, sportu i turystyki, ochrony zabytków i dziedzictwa historycznego Subregionu EGO, ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz rozwoju obszarów wiejskich.
W latach 2004-2008 Stowarzyszenie realizowało m.in. nast. działania: przystąpiło do Pilotażowego Programu LEADERA, którego
celem jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych. Projekt ten po zrealizowaniu I etapu kontynuuje nowo utworzone Stowarzyszenie „Lider w EGO”, działanie na rzecz przywrócenia połączeń kolejowych na trasie Ełk–Olec-ko–Gołdap; połączenia na trasie Ełk–Olecko już działają, wydanie w 2005 r. Kalendarza Imprez Stałych Członków Stowarzyszenia, działania na rzecz uruchomienia w EGO punktu Telewizji Lokalnej Olsztyn realizacja programu młodzieżowego „pracownia Umiejętności”, w ramach którego dofinansowanie do swoich działań uzyskało 67 grup, działania na rzecz przebiegu „Via Baltica” przez obszar EGO, rozmowy w tej sprawie ciągle trwają,dofinansowanie konferencji „Na pograniczu kultur i narodów. Kultywowanie tradycji regionalnych”.

Współpraca samorządów w obrębie powiatów Ełk–Gołdap–Olecko to więcej trafnych inicjatyw i wykorzystanych szans dla wszystkich.

 

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej