Strona Główna > Centrum Organizacji Pozarządowych > Centrum Organizacji Pozarządowych w Olecku

 
 

Centrum Organizacji Pozarządowych w Olecku

Na terenie powiatu oleckiego bardzo dynamicznie rozwija się działalność organizacji pozarządowych. Hasło „Moja mała Ojczyzna” w wielu miejscowościach nie jest pustym sloganem. Obserwujemy zainteresowanie i dbałość mieszkańców o estetykę miejscowości, chęć decydowania o przyszłości poszczególnych miejscowości. Z inicjatywy mieszkańców organizowane są różne przedsięwzięcia kulturalne i sportowe.

Doceniając Państwa zaangażowanie i znając trudności, na jakie napotykacie proponujemy pomoc i wsparcie.

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej (FRZO) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” (LGD) pozyskała fundusze na realizację projektu pn. „Razem zrobimy więcej i lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wspólne przedsięwzięcie zostało pozytywnie ocenione w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu to 27 miesięcy.

Ideą projektu jest utworzenie silnego pod względem organizacyjno-technicznym Centrum Organizacji Pozarządowych w Olecku (COP) świadczącego usługi szkoleniowo-doradcze na rzecz organizacji III sektora z terenu powiatu oleckiego.

Projekt otwiera nowe możliwości i oferuje unikalną, dotychczas niedostępną w takim zakresie pomoc doradczą i konsultacje dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Usługi obejmą całokształt działalności organizacji III sektora z zakresu: prawa, księgowości, pozyskiwania środków finansowych, zarządzania zasobami ludzkimi, zakładania i rejestracji organizacji. Wsparcie funkcjonować będzie w ramach stałych dyżurów w siedzibie Centrum, jak również pod nazwą „Mobilnego Edukatora”, świadczone będzie w siedzibach organizacji pozarządowych lub pomieszczeniach urzędów gmin z terenu powiatu.

Kolejnym narzędziem wspierającym organizacje pozarządowe będą szkolenia odpowiadające na oczekiwania i potrzeby III sektora prowadzone przez doświadczonych wykładowców i trenerów.

Innowacyjnym rozwiązaniem będzie Inkubator NGO funkcjonujący w ramach COP, w którym 5 organizacji pozarządowych nie posiadających odpowiedniego zaplecza otrzyma wsparcie techniczno-organizacyjne w postaci: pomieszczenia, sprzętu komputerowego i biurowego. Zatrudniona na etat księgowa poprowadzi księgowość tych organizacji, zaś zatrudniony prawnik świadczyć będzie porady.

Dodatkowo utworzony zostanie Punkt Informacyjny (PI) zajmujący się: promocją, informowaniem, organizowaniem seminariów, wydawaniem publikacji. Na płaszczyźnie wirtualnej rozpocznie działalność portal organizacji pozarządowych oferujący informacje, raporty, analizy, przykłady dobrych praktyk, prezentacje poszczególnych organizacji pozarządowych. W zamyśle wnioskodawców służyć ma szybkiej wymianie informacji, stanowić platformę współpracy III sektora i narzędzie promocji.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, które działają aktywnie lub chcą reaktywować formalnie zarejestrowaną działalność. Zapraszamy również przedstawicieli aktywnych środowisk, które chciałby założyć własną organizację pozarządową.

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej