Strona Główna > Akcja Aktywizacja

 
 

Akcja Aktywizacja

Akcja Aktywizacja

Od 1 września 2018 r. Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olecku rozpoczęła realizację projektu „Akcja Aktywizacja”. Projekt ten przygotowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działania: RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie", Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. do 30.04.2020 r. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 375 070,94 zł.

Celem projektu jest podniesienie stopnia włączenia 22 osób (15 kobiet i 7 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Olecko poprzez przeprowadzenie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej.
Uczestnicy przejdą kompleksową ścieżkę wsparcia aktywizacji społecznej oraz zawodowej. Działania aktywizacji społecznej obejmą m.in.: warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym, socjoterapeutą oraz konsultacje z psychologiem, prawnikiem, coachem, doradcą zawodowym.

Działania aktywizacji zawodowej obejmą szkolenia zawodowe:
• „Opiekun osób starszych”
• „Kurs stylizacji paznokci oraz przedłużania rzęs metodą 1:1, 2:1, 3:1”
• „Monter suchej zabudowy”
• „Operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli w wózkach jezdniowych zasilanych gazem”.

Ponadto uczestnicy będą odbędą staże trwające do 5 miesięcy.
Uczestnicy otrzymają: zwroty kosztów dojazdów do miejsc realizacji poszczególnych działań, wyżywienie, stypendia szkoleniowe oraz stypendia stażowe.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w biurze projektu siedzibie Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 13, tel. 87 520 21 59 lub 698 986 157 oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku, ul. Kolejowa 31.

 

Submenu

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej