Strona Główna > Aktywnie w przyszłość

 
 

Aktywnie w przyszłość

Projekt „Aktywnie w przyszłość”

Projekt „Aktywnie w przyszłość”

Od 1 grudnia 2019 r. Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej rozpoczęła realizację projektu „Aktywnie w przyszłość”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ten przygotowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działania: RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie", Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Okres realizacji projektu: 01.12.2019 r. do 31.03.2021 r. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 352 835,00 zł.

Celem projektu jest podniesienie stopnia włączenia 23 osób (14 kobiet i 9 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu gmin Świętajno i Kowale Oleckie, w okresie do końca marca 2021 r., poprzez przeprowadzenie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej.

Uczestnicy i uczestniczki przejdą kompleksową ścieżkę wsparcia aktywizacji społecznej oraz zawodowej. Działania aktywizacji społecznej obejmą m.in.: spotkania indywidualne i warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym, zajęcia z przedsiębiorczości oraz konsultacje z psychologiem, prawnikiem/doradcą obywatelskim, coachem, doradcą zawodowym.

Działania aktywizacji zawodowej obejmą szkolenia zawodowe:

  • Szkolenie Palacz CO- 30 godzin zajęć
  • Kurs stylizacji paznokci - 30 godzin zajęć teoretycznych i 50 godzin zajęć praktycznych
  • Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B - 94 godziny zajęć.
  • Spawacz - 146 godzin zajęć
  • Pracownik obsługi klienta z obsługą kasy fiskalnej – 80 godzin zajęć

Ponadto uczestnicy będą odbędą staże trwające do 6 miesięcy.

Uczestnicy i uczestniczki otrzymają: zwroty kosztów dojazdów do miejsc realizacji poszczególnych działań, wyżywienie, stypendia szkoleniowe oraz stypendia stażowe, a także zapewniona będzie opieka nad małymi dziećmi na czas zajęć grupowych i szkoleń.
Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w biurze projektu siedzibie Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 13, tel. 87 520 21 59 lub 698 986 157 oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku, ul. Kolejowa 31.


 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej