Strona Główna > Nowe możliwości

 
 

Nowe możliwości

Projekt „Nowe możliwości”

Projekt „Nowe możliwości”

Od 1 listopada 2019 r. Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej rozpoczęła realizację projektu „Nowe możliwości”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ten przygotowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działania: RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie", Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Okres realizacji projektu: 01.11.2019 r. do 28.02.2021 r. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 351 851,87 zł. 

Celem projektu jest podniesienie stopnia włączenia 23 osób (13 kobiet i 10 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu gmin Olecko i Wieliczki, w okresie do końca lutego 2021 r., poprzez przeprowadzenie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej.

Uczestnicy i uczestniczki przejdą kompleksową ścieżkę wsparcia aktywizacji społecznej oraz zawodowej. Działania aktywizacji społecznej obejmą m.in.: spotkania indywidualne i warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym, zajęcia z przedsiębiorczości oraz konsultacje z psychologiem, prawnikiem/doradcą obywatelskim, coachem, doradcą zawodowym.

Działania aktywizacji zawodowej obejmą szkolenia zawodowe: 

  • Szkolenie Palacz CO- 30 godzin zajęć.
  • Kurs stylizacji paznokci - 30 godzin zajęć teoretycznych i 50 godzin zajęć praktycznych.
  • Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B - 94 godziny zajęć.
  • Spawacz - 146 godzin zajęć.
  • Pracownik biurowy z obsługą komputera i j. angielskim - 176 godzin zajęć, w tym obsługa biura (30 godzin), obsługa komputera (66 godzin), język angielski (80 godzin).

Ponadto uczestnicy będą odbędą staże trwające do 6 miesięcy.

Uczestnicy i uczestniczki otrzymają: zwroty kosztów dojazdów do miejsc realizacji poszczególnych działań, wyżywienie, stypendia szkoleniowe oraz stypendia stażowe, a także zapewniona będzie opieka nad małymi dziećmi na czas zajęć grupowych i szkoleń.
Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w biurze projektu siedzibie Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 13, tel. 87 520 21 59 lub 698 986 157 oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku, ul. Kolejowa 31.


 

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej